Vedtægt 

for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 611 af 06 juni 2007 om menighedsråd § 43 og § 43a. 

om den folkekirkelige skoletjeneste i Kongens Lyngby og Rudersdal Provstier

 

Indledende historik 

I 2005 oprettede de fleste menighedsråd i det tidligere Kgs. Lyngby Provsti en folkekirkelig skoletjeneste. Med reformen af de danske kommuner i 2007 fulgte også en ændring af visse af provstigrænserne og aktuelt betød det, at disse menighedsråd nu var beliggende i de to provstier Kgs. Lyngby og Rudersdal. Det nyoprettede Rudersdal Provsti kom også til at omfatte sognene Bistrup og Birkerød, som begge derefter tilsluttede sig skoletjenesten.

I 2007 og 2008 besluttede hhv. Kgs. Lyngby Provsti og Rudersdal Provsti at overføre driftsudgifterne for den fælles folkekirkelige skoletjeneste til provstiudvalgene og at fordele dem ligeligt mellem provstierne.  

Menighedsrådene i de to provstier Kgs. Lyngby og Rudersdal har vedtaget at samarbejde efter reglerne i denne vedtægt om at videreføre en folkekirkelig skoletjeneste i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, i det følgende kaldet skoletjenesten.

  

Hjemsted og formål

 § 1. Skoletjenestens hjemsted er Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier, dvs. omfattende Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. 

§ 2. Den folkekirkelige skoletjeneste i Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier har til formål

 • at samarbejde med grundskolen og ungdomsuddannelserne på grundlag af de til enhver tid gældende regler og normer for skolernes undervisning
 • at støtte grundskolens og ungdomsuddannelsernes undervisning i fagene kristendomskundskab og religion gennem undervisningstilbud, undervisningsmaterialer, lærerkurser og hjemmesider
 • at støtte undervisningen i grundskolens og ungdomsuddannelsernes øvrige fag i emner, der har tilknytning til folkekirkens tro, lære og teologi, herunder trospraksis, diakoni, menneskesyn, etik, eksistensforståelse, religionsdialog; og at deltage i samfundsudviklingen i relation til skoletjenestens formål
 • at støtte kontakten og samarbejdet mellem de lokale folkekirker og folkeskoler, friskoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser i de to kommuner ved tidssvarende pædagogiske aktiviteter
 • at styrke elevernes bevidsthed om kristendommens og folkekirkens betydning for den danske kulturarv, jf. folkeskolens formålsparagraf §1   

Samarbejdets form 

§ 3. Menighedsrådene i de to provstier har i henhold til Lovbekendtgørelse om menighedsråd § 43a besluttet, at driftsudgifterne for skoletjenesten administrativt overføres til provstiudvalgskasserne (PUK). Alle menighedsråd i provstierne er derved ligestillet i forhold til skoletjenestens aktiviteter.  

Økonomiske forhold 

§ 4. Driftsudgifterne for skoletjenesten deles ligeligt mellem de to provstier. 

Stk. 2. De to provstiudvalg udmelder en budgetramme for skoletjenestens aktiviteter inden 1. maj for det kommende budgetår.  

Stk. 3. Repræsentantskabet godkender arbejdsudvalgets budgetforslag på grundlag af den udmeldte budgetramme og indstiller skoletjenestens budget til provstiudvalgene inden 15. juni gældende for det kommende budgetår. 

Repræsentantskabet 

§ 5. Skoletjenestens repræsentantskab består af de to provster samt to repræsentanter fra hvert menighedsråd, en præst og et folkevalgt medlem.  

Stk. 2. Hver repræsentant har én stemme. 

Stk. 3. For hver repræsentant udpeges en stedfortræder, der ved repræsentantens forfald træder ind i dennes sted. En repræsentant kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt. 

Stk. 4. Repræsentanter og stedfortrædere vælges for fire år i forbindelse med menighedsrådenes konstituerende møder. Repræsentantskabet fungerer, indtil et nyt repræsentantskab har konstitueret sig.  

Repræsentantskabets kompetence 

§ 6. Repræsentantskabet er skoletjenestens øverste myndighed. 

Stk. 2.  Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for skoletjenestens drift. 

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned. 

Stk. 4. Ved det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende punkter være på dagsordenen: 

 1. Formanden aflægger beretning for skoletjenestens virksomhed i den forløbne periode.
 2. Kassereren aflægger beretning og regnskab for det foregående regnskabsår (kalenderår).
 3. Valg af formand.
 4. Valg af næstformand.
 5. Valg af kasserer. Kassereren behøver ikke at være medlem af repræsentantskabet.
 6. Valg af arbejdsudvalg – dog kun ved første repræsentantskabsmøde efter ordinært menighedsrådsvalg. Formanden for repræsentantskabet er født formand for arbejdsudvalget.
 7. Aktivitetsplan for kalenderåret, budgetudkast for det følgende regnskabsår.
 8. Eventuelt. 

Stk. 5. Formanden indkalder til det ordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt formanden eller mindst to repræsentanter ønsker det ved fremsendelse af motiveret dagsorden, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 10 af repræsentanterne er til stede. 

Stk. 7. Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal. 

Stk. 8. Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at halvdelen af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

Stk. 9. Til beslutning om skoletjenestens opløsning kræves, at mindst 2/3 af repræsentanterne i to på hinanden følgende møder, der afholdes med mindst en måneds mellemrum, deltager i afstemningen herom, og at mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer i disse møder stemmer for beslutningen.   

Stk. 10. Repræsentantskabet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 11. Skoletjenestens ansatte og de medlemmer af arbejdsudvalget, som ikke er repræsentanter, deltager i repræsentantskabets møder uden stemmeret.  

Arbejdsudvalget 

§ 7. Til at tilrettelægge skoletjenestens daglige arbejde nedsætter repræsentantskabet et arbejdsudvalg. Udvalget består af følgende 8 medlemmer  

 • Provsten for det ene provsti og en præst fra det andet provsti
 • To valgte menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de to provstier
 • En ansat fra hvert af de to provstier.   

Arbejdsudvalget fungerer i samme periode som repræsentantskabet. 

Stk. 2. Skoletjenestens ansatte deltager i arbejdsudvalgets møder uden stemmeret.  

Stk. 3. Udvalget kan supplere sig med en lærer fra hver af de to kommuner. Arbejdsudvalget kan desuden efter behov supplere sig med 1-2 personer, der tilhører menighederne i de to provstier. 

Stk. 4. Arbejdsudvalgets opgaver er

 • at ansætte lønnet arbejdskraft
 • at prioritere skoletjenestens opgaver
 • at fremme kontakten til de enkelte skoler
 • at godkende projekter og kurser
 • at informere menighedsrådene og skolerne om skoletjenestens aktiviteter
 • at udarbejde budget og regnskab

Stk. 5. Arbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.   

Lønnet arbejdskraft 

§ 8. Arbejdsudvalget kan ansætte lønnet arbejdskraft, som i det daglige refererer til formanden for arbejdsudvalget.  

Stk. 2. Arbejdsopgaverne fastlægges af arbejdsudvalget og omfatter blandt andet 

 • at skabe kontakt mellem skole og kirke, mellem lærere og kirkens ansatte,
 • at inspirere til fælles projekter mellem kirker og skoler,
 • at planlægge og evaluere konkrete undervisningsforløb,
 • at udarbejde og formidle materialer til skolernes kristendomsundervisning,
 • at holde sig orienteret om materialer og metoder inden for fagområdet, herunder at udveksle erfaringer med andre skoletjenester, nationalt og internationalt,
 • at informere menighedsrådene
 • at informere præster, sognemedhjælpere mv. om relevante undervisningsmaterialer for den kirkelige undervisning, som findes og udarbejdes i de folkekirkelige skoletjenesters regi
 • at afholde kurser for lærere i kristendomskundskab og religionspædagogik

Tilsynet 

§ 9. Skoletjenestens daglige virksomhed tilses af den provst, der ikke er medlem af arbejdsudvalget. Den tilsynsførende provst kan deltage i arbejdsudvalgets møder.  

Øvrige bestemmelser 

§ 10. Følgende beslutninger kræver Kirkeministeriets godkendelse: 

 • vedtægtsændringer som besluttet i henhold til § 6 stk. 8.
 • opløsning af skoletjenesten som besluttet i henhold til § 6 stk. 9.

§ 11. Nærværende vedtægt fortolkes af den tilsynsførende provst. Tvivlsspørgsmål forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.  

Budget, regnskab og revision 

§ 12. Skoletjenestens regnskabsår er kalenderåret. 

§ 13. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af arbejdsudvalget, revideres af revisoren for Kgs. Lyngby Provsti, godkendes af repræsentantskabet og fremsendes til Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstiudvalg.  

Ikrafttræden 

§ 14. Denne vedtægt træder i kraft efter repræsentantskabsmødet i 2009. 

§ 15. Vedtægten er offentligt tilgængelig på skoletjenestens hjemmeside, www.kirke-skole.dk og på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

Underskrift 

I henhold til beslutning i 2007 og 2008 for hhv. Kgs. Lyngby Provsti og Rudersdal Provsti om at overføre driftsudgifterne for den fælles folkekirkelige skoletjeneste til provstiudvalgene tiltrædes hermed den reviderede vedtægt for den folkekirkelige skoletjeneste i Kgs. Lyngby og Rudersdal Provstier.

   

Formanden for Kgs. Lyngby Provstiudvalg

 

Kgs. Lyngby, den _________   _______________________________

                             dato                       underskrift                                                                                      

  

Formanden for Rudersdal Provstiudvalg

 

Rudersdal, den    _________   _______________________________

                             dato                       underskrift             

   

Hent skoletjenestens vedhægter