Religionsfrihed

Et forløb, der gennem fagene historie, religion og samfundsfag vil belyse religionsfrihedsbegrebet, dets historie og dets nationale og globale aktualitet.

”Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: Denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.”

 Artikel 18 i FN’s verdenserklæring fra 1948

 • Er dén religionsfrihed, vi tager for givet i den vestlige verden under pres?
 • Hvilke faktorer truer religionsfriheden?
 • Hører religionsfriheden sammen med bestemte styreformer, historisk set? I dag?
 • Hvordan relaterer begrebet religionsfrihed sig til fx ytringsfrihed og sekularisme?

Fag og mål

Materialet kan anvendes i enkeltfaglige forløb i hhv. samfundsfag, historie og religion, i flerfaglige forløb i forskellige kombinationer af disse tre fag, eller som et selvstændigt AT-emne.

Religion: Religionsfrihedsprojektet kan hjælpe eleverne til at: ”fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler” og ”formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst” (fra læreplan i religion C)

Samfundsfag: Religionsfrihedsprojektet kan bidrage til elevernes forståelse af ”aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt” og ”magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet” (fra læreplanen for samfundsfag A)

Historie: Religionsfrihedsprojektet kan hjælpe eleverne til at ”formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid” (fra læreplanen i historie A)

Forslag til AT-forløb

Som AT-emne i fagene samfundsfag, religion og historie kan projektet lægge op til problemformuleringer som disse:

 1. Hvilken historisk kontekst er begrebet religionsfrihed opstået i, og hvilket menneskesyn ligger bag? Er religionsfriheden et produkt af oplysningstænkningen og individ-tænkning? Hvad står der i Koranen, Hadith og Bibelen om religionsfrihed? Evt arbejde med forskellige menneskesyn og den tilhørende etik. (Historie og religion)
 2. Hvilken rolle spiller ytringsfrihedsidealet i spørgsmålet om religionsfrihed og hvor understøtter hhv. konflikter disse idealer? Inddrag fx undersøgelse af forskellige landes blasfemiparagraffer i underspørgsmålene. Ytringsfrihedsdiskussionerne i kølvandet på tegningekrisen, angrebet på Charlie Hebdo og Krudttønden. (Religion og samfundsfag)
 3. Hvad er de historiske og nutidige sammenhænge mellem forskellige styreformer og religionsfrihed? Undersøgelse af religionsfrihedens vilkår under fx formynderstyre, anarki, demokrati. Hvad siger de forskellige landes forfatninger om religionsfrihed? Studie af dokumenter, fx Cairo-erklæringen, FN’s menneskerettighedserklæring. Hvilke problemer har religionerne med at formulere religionsfriheden? Luthers to-regimente-lære (som afløser af to-sværds-læren, hvad rummer begrebet ”et sekulært samfund”. (Samfundsfag og historie)

Høring i Folketinget om religionsfrihed og forfulgte kristne

Folketingets høring om religionsfrihed og forfulgte kristne 12. nov. 2014 blev ledet af formanden for udenrigspolitisk nævn, tidl. udenrigsminister Per Stig Møller.

Det indledende foredrag er ved direktør for Dansk Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, og giver et overblik over religionsfrihed og situationen i verden. Foredraget er letforståeligt.

Videoen nedenfor begynder med dette foredrag, som varer 13 minutter.

Link til høringen: >>>

(Videoen er lavet i Flash og kan derfor ikke ses på Ipad og Iphone)

Grundmateriale

Grundmaterialet består af fem hæfter, som i første række er tænkt som elektroniske filer, idet der er indlagt adskille links i teksten.

1): Religionsfrihed I: Historie og dokumenter

 • Styreformer (formynderstyre og folkestyre)
 • Oplysningstiden og de tidlige frihedserklæringer
 • Menneskerettigheder og religionsfrihed, Grundloven
 • Den europæiske Menneskerettighedskonvention
 • Fra Europas historie .., religionsfrihed i dag, ekstremisme

2) Religionsfrihed II: Religionsfrihed og krænkelser

 • Hvad betyder religionsfrihed
 • Krænkelser af religionsfriheden
 • Sekularisering
 • Religionsfrihed i konflikt med andre frihedsrettigheder
 • Samvittighedsfrihed og mindretalsret

3) Religionsfrihed III: Religioner

 • Oversigt over verdens religioner
 • Kristendom, tro og religionsfrihed
 • Jødedom, tro og religionsfrihed
 • Islam, tro og religionsfrihed
 • Hinduisme, tro og religionsfrihed
 • Buddhisme, tro og religionsfrihed
 • Ikke-religiøse, grundholdning og religionsfrihed

4) Elevopgaver

5) Lærervejledning

Download grundmaterialets pdf-filer

Elevhæfte I: Historie og dokumenter

Elevhæfte II: Religionsfrihed og krænkelser

Elevhæfte III: Religioner og livsanskuelser

Elevopgaver 1 og 2

Lærervejledning

Film: "Om guder og mænd" af Xavier Beauvois 2010

Xavier Beauvois prisvindende film: ”Om Guder og Mænd” fra 1996 er baseret på en sand historie om nogle katolske cisterciensermunke, der fanges i den algierske borgerkrig og skal beslutte, om de skal forlade deres kloster og flygte og dermed lade lokalbefolkningen bestående af muslimer i stikken, eller om de skal blive og risikere at falde i de ekstremistiske muslimske oprøreres hænder.

Filmen ses via "Filmstriben":   

Download arbejdsspørgsmål til filmen:

Øvrige materialer

Lynguide til religionsfrihed

Kort og klar beskrivelse af religionsfrihedens rækkevidde og begrænsninger. Teksten er på gymnasieniveau.

Guiden fortæller ikke, hvad du skal mene om bestemte spørgsmål. Derimod giver den information om, hvad der gælder ifølge dansk og international lov samt information om de kriterier, der findes til at bedømme, om en begrænsning af religionsfriheden er legitim eller ej.

Links

 • Dansk Institut for menneskerettigheder >>>
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention >>>

Download

En konventionen er juridisk bindende, når et land tiltræder den. Artikel 18 i FNs konvention omhandler religionsfrihed

Download EU's retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed fra 2014. 

Dokumentet afsluttes med et bilag, der giver en oversigt over de væsentligste dokumenter om religionsfrihed.

Foredrag: 1 - 2 hold, 80 minutter

Til forløbet hører også et tilbud om gratis foredrag ved journalist Bent Dahl Jensen, ansvarshavende redaktør for netavisen Sameksistens, som bl.a. følger religionsfrihedens aktuelle udvikling i Danmark og i verden.

2 lektioner: 40 minutters foredrag +  pause + 20 minutters foredrag + 20 minutters spørgsmål og svar

Væsentligste indhold af foredraget:

 • mediernes nyhedsstrøm, vinkling og kritik
 • ytringsfrihed og -begrænsninger
 • religionsfrihed
 • sameksistens

Send mail med ønske om foredrag ved Bent Dahl Jensen

Foredraget kan planlægges hele skoleåret

Magasiner om Religionsfrihed som pdf til klassen:

Oversigt over magasinet Religionsfrihed, nr. 1, 2015

 • religionsfriheden er under pres
 • forskel på krænkelse og forfølgelse
 • religionsfriheden er alle menneskerettigheders moder
 • angreb på religionsfriheden i Danmark
 • ytringsfriheden er begrænset
 • invasionen i Irak førte ikke til fred og sikkerhed
 • Pakistan - aktuelt
 • Myanmar - aktuelt
 • Tunesien - aktuelt
 • Nigeria - baggrundsartikel

Oversigt over magasinet Religionsfrihed, nr. 2, 2015

 • religionsfriheden fik det lidt bedre i 2013
 • artikel med konvertitter
 • interview med personer, der lever i religiøst blandede ægteskaber
 • Elfenbenskysten - baggrundartikel
 • Den Centralafrikanske Republik - baggrundartikel
 • Afghanistan - baggrundsartikel
 • Iran - baggrundsartikell

Læreren kan bestille 1-2 numre af magasinet "Religionsfrihed" til klassen. Læreren får 4 trykte numre og en pdf-fil, der må gives til alle elever i klassen. Filen må ikke distribueres videre end til klassen.

Angiv lærers navn, gymnasium og klasse. Dette særlige tilbud gælder kun gymnasier i Kgs.Lyngby og Rudersdal

Send mail

Download oversigt over ytringsfrihedens begrænsninger