Nyheder

9. klasse: Luther, Gud og velfærdsstat

MED MULIGHED FOR AT DELTAGE I ET ROLLESPIL I DET GAMLE KØBENHAVN FOR ET ANTAL KLASSER

Giv eleverne en oplevelse med historisk vingesus fra reformationstiden i 1500-tallets Danmark. Et antal klasser kan i tilknytning til projektet tilbydes et rollespil i det indre København. Alle klasser kan spille det samme rollespil lokalt på skolen gennem bl.a. en række små videofilm optaget på rollespillets lokaliteter, som er: 

 • · Helligåndskirken
 • · Vor frue kirke
 • · Gravkapellerne i Sct. Petri kirke
 • · Universitetets fangekælder
 • · Bispegården  

Rollespillet afvikles i ugerne 36 og 37 af de folkekirkelige skoletjenester i Region Sjælland. Klasser fra skoler i Kgs. Lyngby og Rudersdal kan alene deltage disse to dage 

Mandag den 11. september

Tirsdag den 12. september 

Spillene begynder kl 9 og 12 i Helligåndskirken og varer til hhv. kl. 12 og 15 

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg. Dette blev starten på reformationen i Europa. I dette projekt sættes der fokus på reformationen i Danmark. Den blev en realitet i 1536 og fik vidtrækkende konsekvenser både for samfundets indretning og for den enkeltes tro.

Undervisningsforløbet fokuserer på de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det skifte, der fandt sted ,og på konsekvenserne af dette frem til i dag. 

Eleverne vil gennem rollespil opleve dilemmaer og begivenheder fra reformationstiden med nutidig relevans. Den efterfølgende undervisning i klassen vil tage udgangspunkt i dilemmaerne. 

Projektet er støttet af Folketingets pulje til markering af 500-året for reformationen   

Tilmeld din klasse til projektet >>>

NB: Angiv om du gere vil deltage i undervisningsforløbet selv om du ikke kommer med i rollespillet

Projekter og Undervisningsforløb

9. klasse: Religionsfrihed

 • Målgruppe:       7.-10. klasse
 • Fag:                    Samfundsfag, historie og kristendomskundskab
 • Periode:             Projektet kan anvendes fra oktober til april
 • Lærerkursus:    Lærerkurset afholdes 23. november 2017
 • Timetal:             Timetallet er afhængigt af klassetrin, samt enkeltfaglighed/tværfaglighed. Læreren kan vælge kun at arbejde med nogle af faserne, fx fase 1-3 og slutte med de fem lejrskolecases 

I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært?

Hvilke love og konventioner gælder international for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve fredeligt sammen i skolen og i samfundet? 

Eleverne introduceres til enmet gennem enkle øvelser. Eleverne arbejder derefter case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder både fem fiktive cases med fire roller i hver med udgangspunkt i elevernes skolehverdag under en lejrskole, samt virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion i praktiske konfliktsituationer og sameksistens er omdrejningspunktet. 

Alle elever gennemarbejder en elevtekst, der introducerer projektets tre hovedbegreber: religionsfrihed, sameksistens og demokrati. Elevernes faglige forståelse er fæstnet til tolv begrebskort. Gennem arbejdet med disse begrebskort, skal eleverne selv anvende centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. Afslutningsvist kan eleverne fremlægge løsningsforslag til, hvordan man lokalt kan arbejde med sameksistens mellem forskellige religiøse og ikke-religiøse livssyn og holdninger. 

Materialet er desuden udvidet med en overbygning til 9. klasse med pensumtekster til fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Eleverne får en opdateret dokumentation af, at alle religioner og livssyn både krænkes og krænker, af religionsfrihedens krænkelser fra det 20. århundredes store “ismer” og en uddybning af religionsfrihedens konventioner. Desuden indeholder teksterne en oversigt over verdens seks væsentligste religioner/livssyn: deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner, samt viden om, hvordan forfølgelser og begrænsninger af religionsfriheden præger et stort antal af verdens konflikter. 

Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse historie- og samfundsfagligt, såvel som religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde folkeskolelovens danelses-mæssige formål: at ”forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre … præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” 

Klassen modtager:

 • Vejledning til læreren med seks faseopdelte undervisningsforløb 
 • Elevhæfter
 • Begrebskort til caseforløb/rollespil
 • Login til hjemmeside med intro-videoer, elevopgaver og tekster til klassens opgivelser (pdf-filer)

Tilmelding senest 1. september 

Læs mere om lærerkurset >>> 

Tilmeld din klasse til projektet >>>


9. klasse: På kant med Kierkegaard

Udskolingsmaterialet om Kierkegaard fra jubilæumsåret 2013 kan tilbydes igen i skoleåret 16/17. Projektet præsenterer Kierkegaard  ud fra fem centrale begreber:  

skyld, frihed, angst, tro og kærlighed 

Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Elevernes indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie. 

Fem nutidige kunstnere har hver fremstillet et værk over et af de fem begreber. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og til Kierkegaards tænkning.  

Formålet med projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.  

Materialet er ganske omfattende. Derfor kan det anbefales af læse tegneserien, som giver en lille indføring i Kierkegaards liv og tænkning, og derefter arbejde i dybden med ét eller to af de fem begreber: plakat, elevopgaver via hjemmesiden mv. 

Velegnet i faget kristendomskundskab, idet det giver eleven faglige begreber til besvarelse af et af kristendomsfagets grundspørgsmålet: Hvad vil det sige at være et menneske? 

Hver deltagende klasse/skole får:

 •  Plakater i A1 af de fem kunstværker
 •  Klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard
 •  Et tatoveringsark med Kierkegaard-citater
 •  Adgang til projektets interaktive hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde med kunstværker og begreber
 • Læreroplæg med baggrundsstof og forslag til konkrete undervisningsforløb– og opgaver 

Tilmeld din klasse til projektet

 

9. klasse: Frihed til hvad?

70-året for Danmarks befrielse blev markeret i forbindelse med Auschwitz-dagen den 27. januar 2015 af de folkekirkelige skoletjenester ved et undervisningsoplæg over begrebet frihed. Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget?

Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra bl.a. koncentrationslejre. 

Desuden præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem. Endvidere medfølger et omfattende billedmateriale, som søger at indkredse frihedsbegrebet. Hjemmeside og lærervejledning.

 • Lektioner: 6-8
 • Fag: Kristendom, historie, samfundsfag
 • Kan anvendes hele skoleåret

  Tilmeld din klasse til projektet

 

Temaer og delemner

Tema 1: Hvad vil det sige, at være et menneske?  - det grundlæggende spørgsmål i emnet livsfilosofi  - 

 • · Periode: september - april
 • · Tilmeldte læreren modtager mail med filer til eleverne, der indeholder pensum og materialer til temaets delemner

Temaets delemner er:

 • Det unikt menneskelige
 • At være et individ
 • Fornuft og forudviden
 • Følelse og stemning
 • Vilje og frihed  
 • Ansvar
 • Godhed
 • Skyld
 • Angst og fortrolighed
 • Mening og håb

Tilmeld din klasse til Tema 1 >>>


Tema 2: Hvor har vi vores holdninger fra?

Fra vores forældre og lærere! Men hvor har de så deres holdninger fra? - Holdninger kan i øvrigt ikke begrundes naturvidenskabeligt!  

Holdningerne i den jødiske urhistorie var en revolution i forhold til datidens religioner og menneskesyn. 

Jødedommens grundholdning til det guddommelige, til verden og til mennesket er den dag i dag en meget væsentlig del af fundamentet under hele den vestlige verdens holdninger og dermed under de fleste danskeres holdninger til sandt og godt.

Mange har ingen forståelse af, hvor deres holdninger kommer fra. Det kan eleverne få gennem dette tema. 

 • Periode: december - maj
 • Tilmeldte læreren modtager mail med filer til eleverne, der indeholder pensum og materialer til temaets delemner

Temaets delemner er:

 • Den jødiske revolution i Den gamle Orient
 • Det umiddelbare verdensbillede og naturvidenskaben
 • Gud / guder
 • Menneskets gudbillighed
 • Den jødiske mytologi om mennesket

Tilmeld din klasse til tema 2 >>>


Tema 3: Religionsfrihed - fag-faglige oplæg

Projektet er omtalt på forrige side. Bemærk følgende, når temaet indgår i 9. klasse i fagene kristendomskundskab, historie, samfundsfag. 

 • Religionsfrihed blev af ministeriet anbefalet som tema i de tre humanistiske prøvefag, kristendomskundskab, historie, samfundsfag. Materialet indeholder elevtekster til de tre fag, og kan være en del af elevernes opgivelser.
 • Læreren vil ved tilmelding modtage login til hjemmeside med en række pdf-filer, som eleverne kan down- loade
 • Elevopgaver findes ligeledes på hjemmesiden

Materialet til 9. klasse er opdelt i fire pdf-filer efter fag og indhold    

Fælles faglig indledning for de tre fag

Religioner og Livsopfattelser (Krist.)     

Sameksistens, frihed eller krænkelse (Krist+Smf+Hist)

Religionsfrihedens fundament  (Hist+Smf)  

Tilmeld din klasse til tema 3 >>>